اینجا هم همینطور

پیرمرد روی نیمکت نشسته بود و کلاهش را روی سرش کشیده بود و استراحت می کرد.
    سواری نزدیک شد و از او پرسید: هی پیری! مردم این شهر چه جور آدم هاییند؟
    پیرمرد پرسید: مردم شهر تو چه جوریند؟
    گفت: مزخرف ! ...
    پیرمرد گفت: این جا هم همین طور!

    بعد از چند ساعت سوار دیگری نزدیک شد و همین سؤال را پرسید.
    پیرمرد باز هم از او پرسید :مردم شهر تو چه جوریند؟
    گفت: خب! مهربونند.
    پیرمرد گفت: این جا هم همین طور !!!!

/ 0 نظر / 43 بازدید